Thằng bé được cô gia sư gã gẫm làm chuyện người lớn