Tây đen lần đầu được chơi bầy đàn với các em châu á