Lúc chồng đi vắng thì đã có anh hàng xóm sang chăn sóc con hàu