Được nhận vào làm công ty sau khi chiều nữ giám đốc trẻ