Đôi vợ chồng làm 1 hiệp chào buổi sáng đã rồi mới đi làm được