Bán hàng cho khách lại được khách cho ăn khoai miễn phí